RUMUSAN


RUMUSAN
  •  Terapi Realiti dianggap paling mudah dipraktikkan kerana ia bersifat realistik dan praktikal untuk digunakan dalam banyak  bentuk perkhidmatan kaunseling.Tujuan dan matlamat terapi ini adalah untuk mengatasi pelbagai masalah tingkah laku dan emosi yang negatif di kalangan remaja dan belia.

  • Di samping itu , kebolehkepercayaan dan keyakinan terhadap kemampuan individu untuk memimpin dirinya sebagai seorang yang bertanggungjawab telah memberikan satu penghormatan dan sokongan moral kepada individu itu.

  • §    Perkara ini merupakan satu bentuk peneguhan dan moptivasi dalaman yang amat kuat untuk membantu individu  itu berusaha memperbaiki tingkah lakunya untuk mencapai matlamat masa depan dengan lebih Berjaya.

  • §    Terapi Realiti menitikberatkan tingkah laku yang boleh diukur dan dilihat maka sebarang perubahan yang berlaku dengan  mudah dapat dikesan dan dinilai oleh klien itu sendiri.Keadaaan ini mendorong klien untuk terus memperbaiki dan berusaha kearah yang lebih baik.

  • §    Walaupun begiTu, terapi ini  mempunyai limitasinya.Di antaranya ialah konsep dan pendekatannya yang terlalu mudah,malah oversimplitic sehingga boleh menimbulkan keraguan tentang sejauhmana keberkesanannya.

Awang(1987) telah menyatakan sesungguhnya pengasan terapi William Glasser begitu berkeyakinan serta optimistic dengan pendekatannya.Sebaliknya,bukan diada-adakan olehnya.Terdapapt banyak bukti menunjukkan kejayaan terapi ini dalam usaha untuk mengubah tingkah laku belia yang mengalami penyelewengan tingkah laku.